Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru Sut i Ymgeisio Cwestiynau cyffredin

Peiriannydd Dynlunio Cynorthwyol

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Cyflog: £32,798 - £36,371 (Gradd I)
Lleoliad: Parc Myrddin
Ardal: Caerfyrddin
Math Swydd: Swydd barhaol - amser llawn
Grŵp Swydd Wag: Amgylchedd
Categori: Priffyrdd ac Adeiladu
Dyddiad Cau: 01/09/2022
Dyddiad Postio: 10/08/2022
Cyfeirnod: 1/002758

Disgrifiad

Mae cyfle wedi codi i unigolyn hyblyg, brwdfrydig ymuno ag adran Dylunio

Peirianneg yr Is-adran Priffyrdd a Thrafnidiaeth i gynorthwyo'r Uwch Beiriannydd i gyflawni prosiectau Strwythurau a Phontydd ar draws Sir Caerfyrddin.

Yn benodol, byddwch yn cyfrannu at tîm bach o Beirianwyr Cynorthwyol a Thechnegwyr ac yn darparu cefnogaeth dechnegol allweddol i ddylunio ac archwilio strwythurau ac adeiladau. Darperir y gwasanaethau hyn i gleientiaid mewnol ac allanol.

Yn ddelfrydol, dylai ymgeiswyr fod yn gymwys i lefel HNC mewn disgyblaeth gysylltiedig â Pheirianneg Sifil.

Bydd gennych sgiliau cyfrifiadurol cyfoes gyda gwybodaeth a phrofiad gweithio da mewn technoleg gwybodaeth yn benodol gyda’r gallu i fanylu concrit wedi’i atgyfnerthu ac a’r gallu i ddelweddu ac I weithio yn 3D.

Mae dealltwriaeth mewn safonau dylunio ar gyfer dylunio ac asesu pontydd yn hanfodol yn ogystal â strwythurau eraill sy'n gysylltiedig â Phriffyrdd. Bydd y rol yn cynnwys ymgymryd a dyluniadau o dan oruchwiliaeth yr Uwch Beiriannydd.

Dylai fod gan ymgeiswyr sgiliau cryf o reoli prosiectau a’r gallu i flaenoriaethu amcanion y gwasanaeth yn erbyn gofynion sy’n gwrthdaro.

Rhaid bod gan ymgeiswyr wybodaeth dechnegol fanwl a phrofiad o weithrediadau adeiladu peirianneg sifil a goruchwylio a gweinyddu contractau.

Rhaid bod gennych ddealltwriaeth gynhwysfawr o WeithdrefnauTendro, Rheolau Caffael, Rheoliadau a Gweithdrefnau Ariannol ac arferion Monitro Cyllideb.

I gael sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Robert Evans ar 01267 228156 / rmevans@sirgar.gov.uk.

Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘Eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud cais’ am y swydd hon.


Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Robert M Evans
Ffôn: 01267 228156
Cyfeiriad e-bost: rmevans@carmarthenshire.gov.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr