Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru Sut i Ymgeisio Cwestiynau cyffredin

Cynorthwyydd Trethiant Lleol

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Cyflog: £21,575 - £22,369 (Gradd D)
Lleoliad: Ty Elwyn
Ardal: Llanelli
Math Swydd: Swydd barhaol - amser llawn
Grŵp Swydd Wag: Adran Gwasanaethau Corfforaethol
Categori: Cyllid
Dyddiad Cau: 15/08/2023
Dyddiad Postio: 26/07/2023
Cyfeirnod: 5/005210

Disgrifiad


2 swydd ar gael
 
Mae cyfle i unigolyn brwd ac ymroddedig weithio mewn maes prysur a thechnegol lle ceir cysylltiad helaeth â chwsmeriaid a lle mae gwaith tîm yn hanfodol bwysig. 

Mae Adain y Dreth Gyngor yn wasanaeth rheng flaen sy'n gyfrifol am weinyddu 88,000 o gyfrifon Treth Gyngor yr Awdurdod. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhan o dîm sy'n pennu ac yn gwneud newidiadau i daliadau treth gyngor yn sgil newid perchenogaeth a meddiannaeth eiddo, ynghyd â phennu hawl i'r amrywiaeth eang o eithriadau a gostyngiadau statudol a ganiateir o dan gyfraith y Dreth Gyngor.  Yn ogystal, bydd y dyletswyddau'n cynnwys delio ag ymholiadau ynghylch atebolrwydd a chymryd camau i adennill costau mewn perthynas â chyfrifon heb eu talu. 

Mae'r Cyngor yn gweithredu system Treth Gyngor gyfrifiadurol gwbl integredig, felly mae ymagwedd hyderus at weithio â systemau TG yn hanfodol.  

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gyflogwr Buddsoddwyr mewn Pobl achrededig. 

Rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth o fuddion i'n gweithwyr gan gynnwys cynllun pensiwn hael, dyraniad da o wyliau blynyddol yn ogystal â gwyliau banc, trefniadau gweithio hyblyg a hybrid, cynllun buddion staff a gwasanaethau cymorth iechyd a llesiant.

Bydd angen ichi fod â lefel dda o Gymraeg llafar. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Ann Thomas am AnThomas@Carmarthenshire.gov.uk neu Steff Thomas am SWThomas@carmarthenshire.gov.uk

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd. 

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud Cais’ am y swydd hon. 

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Ann Thomas
Ffôn:
Cyfeiriad e-bost: AnThomas@carmarthenshire.gov.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr