Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register How to Apply FAQs

Roadworker 1 (Llandovery)

Vacancy Details


Summary
Salary: £21,575 - £22,369 (Grade D)
Location: Church Bank Depot, Llandovery
Region: Llandovery
Job Type: Permanent - Full Time
Vacancy Group: Place and Infrastructure
Category: Highways & Construction
Closing Date: 06/06/2023
Date Posted: 05/23/2023
Reference: 6/007414

Description

Mae cyfle i unigolion brwdfrydig, hyblyg ymuno â'r Is-adran Priffyrdd a Thrafnidiaeth i gynorthwyo'r Rheolwr Gwasanaethau Priffyrdd i reoli a chyflawni swyddogaethau'r Gwasanaethau Priffyrdd yn gyffredinol ledled Sir Gaerfyrddin. 

Byddwch yn gyfrifol am ymgymryd â thasgau cyffredinol fel rhan o dîm priffyrdd gweithredol sydd wedi'i leoli mewn depo ac sy'n gysylltiedig â gwaith cynnal a chadw ac adeiladu ffyrdd, troedffyrdd, strwythurau a charthffosydd dŵr wyneb. 

Bydd hyn yn cynnwys cloddio ffosydd, gosod draeniau, cyrbau a phibelli, gan weithio gyda choncrit a gosod tarmac. 

Tasgau cynnal a chadw arferol a chylchol megis torri porfa, cynnal a chadw coed a chloddiau, chwistrellu chwyn, glanhau cyffredinol ac ysgubo asedau'r priffyrdd. 

Hefyd, bydd y dyletswyddau'n cynnwys gwaith ymateb brys ar y priffyrdd y tu allan i'r oriau arferol a swyddogaethau graeanu'r ffordd yn y gaeaf, a byddwch yn cael eich rhoi ar rota wrth gefn. 

Bydd y swydd yn cynnwys gweithio yn yr awyr agored ym mhob math o dywydd.

Mae'n hanfodol bod ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu cyrraedd eu gweithle h.y. y depo, cyn pen 30 munud pan fyddant ar ddyletswydd aros galwad.

Lleolir y swyddi yn Nepo Llanymddyfri. 

Bydd angen i chi feddu ar y gallu i ddefnyddio a rheoli offer, peiriannau llaw a chyfarpar. 

Byddwch yn gallu cyflawni tasgau llafurio megis codi a thrin deunyddiau ac ôl-lenwi ffosydd. 

Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Stuart Quick am SLQuick@sirgar.gov.uk
 
Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud Cais’ am y swydd hon.

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Stuart Quick
Telephone:
Email Address: SLQuick@carmarthenshire.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now