Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register How to Apply FAQs

Assistant Team Manager

Vacancy Details


Summary
Salary: £44,428 - £48,474 (Grade K)
Location: Ty Elwyn
Region: Llanelli
Job Type: Permanent - Full Time
Vacancy Group: Education & Children
Category: Social Work Practitioners
Closing Date: 03/25/2024
Date Posted: 03/04/2024
Reference: 033853

Description

Mae'r Tîm Anableddau 0-25 yn dîm amlddisgyblaethol sy'n cynnwys Gweithwyr Cymdeithasol, cynorthwywyr Gwaith Cymdeithasol a Chydweithwyr Iechyd Arbenigol. Rydym yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc anabl a'u teuluoedd ledled Sir Gaerfyrddin ac mae ein model gydol oes yn ein galluogi i ddarparu gwasanaeth di-dor i rai o'r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymuned. Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â thîm sefydledig, ymroddedig a medrus sy'n angerddol am gefnogi plant, pobl ifanc a'u teuluoedd. Bydd gan ddeiliad y swydd rôl oruchwylio fel Arweinydd POD a bydd yn arwain tîm bach o Weithwyr Cymdeithasol, Cynorthwywyr Gwaith Cymdeithasol a Chydweithwyr Iechyd. 
 
Mae'r rôl hon yn cynnwys dirprwyo ar ran y Rheolwr Tîm ar adegau a sicrhau bod yr holl ofynion statudol o fewn tîm prysur yn cael eu bodloni i safon uchel. Os oes gennych brofiad o weithio mewn amgylchedd gwaith cymdeithasol statudol ac rydych yn deall yr heriau o weithio gyda phlant neu oedolion ag anableddau neu anghenion cymhleth, gallai hyn fod yn gyfle ichi. Rydym yn dîm sy'n ymroddedig i wella bywydau plant a phobl ifanc yn ardal Sir Gaerfyrddin. Os ydych yn Weithiwr Cymdeithasol cymwysedig, mae hwn yn gyfle delfrydol i ymuno ag adran gefnogol iawn, a hoffem glywed gennych. 
 
Rydym yn angerddol ynghylch cefnogi plant a'u teuluoedd, gan sicrhau bod gan ein gweithwyr cymdeithasol y cymorth sydd ei angen arnynt i fod lle mae eu hangen fwyaf - gyda theuluoedd ac nid ffeiliau. Mae dod yn weithiwr cymdeithasol yn Sir Gaerfyrddin yn golygu ymuno â gwasanaeth sydd â sylfeini cadarn, tîm rheoli sefydlog a gweithlu ymroddedig.
 
Rydym yn un o'r ychydig awdurdodau lleol sydd wedi lleihau’n gyson nifer y plant sy'n derbyn gofal yn eu sir ac rydym wedi gwneud hyn trwy arloesi yn ein timau gwaith cymdeithasol a buddsoddi mewn gwasanaethau ataliol, yn ogystal â gweithio i rymuso a chefnogi teuluoedd i ddod yn fwy gwydn. Ar hyn o bryd mae gennym rai cyfleoedd parhaol a dros dro ar draws ystod o dimau, gan gynnwys timau asesu rheng flaen, timau tymor hir pwrpasol a Thîm 0-25 (Anabledd), wedi'u lleoli ar draws ardal wledig hardd yn ogystal ag mewn trefi prysur fel Llanelli, Caerfyrddin a Rhydaman. 
 
Gallwn gynnig proses sefydlu gynhwysfawr, goruchwyliaeth broffesiynol reolaidd, gweithio hybrid a gweithio hyblyg, ynghyd â rhaglen datblygu proffesiynol gefnogol. Gweithiwr cymdeithasol plant (llyw.cymru)

Rydym yn cynnig pecyn buddion rhagorol gan gynnwys:
 
• Cofrestru awtomatig i'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
 
• Hawl gwyliau blynyddol hael gyda'r opsiwn o brynu gwyliau blynyddol ychwanegol.
 
• Mynediad at gymorth iechyd a lles staff
 
• Datblygiad personol a dilyniant gyrfa
 
• Cynlluniau disgownt staff a buddion eraill e.e. cynllun beicio i’r gwaith
 
• Gweithio hyblyg a pholisïau sy'n ystyriol o deuluoedd
 
• Hyfforddiant a chefnogaeth helaeth
 
• Parcio am ddim yn y prif swyddfeydd gwaith cymdeithasol plant yn Llanelli, Caerfyrddin a Rhydaman. 
 
Cliciwch ar y ddolen Buddiannau gweithwyr (llyw.cymru) i gael rhagor o wybodaeth am yr ystod o fudd-daliadau a threfniadau gweithio rydym yn eu cynnig. 
 
Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.
 
Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.
Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Gill Grennan-Jenkins (Rheolwr y Tim Anableddau 0-25) ar 01267 246400 / 07812 475530.
                                                                            
Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.
 
Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud Cais’ am y swydd hon.
 

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Gill Grennan Jenkins
Telephone: 07812 475530
Email Address:

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now