Skip to Main Content

Main Navigation

Homepage Register How to apply Cymraeg English

Team Leader

Vacancy Details


Summary
Vacancy Group: Full Time Permanent
Category: Housing & Economy
Closing Date: 11/21/2021
Date Posted: 11/08/2021
Reference: 05887

Description

G10 - £33,872 - £36,922

Ydych chi’n frwdfrydig am arwain tîm, gydag ymrwymiad i ddarparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid?  Ydych chi’n flaengar, yn arloesol ac yn meddu ar agwedd gadarnhaol?  Oes gennych chi brofiad o weithio yn y mes rheoli tai? Oes?  Os felly, mae arnom ni eich angen chi!

Ymunwch â’n tîm Tenantiaeth Tai yng Nghyngor Wrecsam, a byddwch yn ymuno â thîm sy’n rhoi’r tenant wrth galon popeth a wnawn.  Mae rôl Arweinydd Tîm - Ystadau yn swydd amrywiol ac yn gyffrous o fewn yr Adran Dai, lle byddwch yn gyfrifol am reoli ac arwain tîm o swyddogion i ddarparu gwasanaeth tai effeithiol, sy'n canolbwyntio ar y cwsmer i'n tenantiaid. Byddwch yn gyfrifol am holl swyddogaethau rheoli dyddiol swyddfa ystadau a byddwch yn cefnogi’r uwch dîm rheoli wrth fodloni targedau perfformiad allweddol.

Bydd angen i chi fod yn greadigol ac yn arloesol wrth i dai cymdeithasol newid, a gweithio mewn partneriaeth gydag asiantaethau a gwasanaethau eraill i greu amgylchedd cynaliadwy i denantiaid a chymunedau.  Bydd gennych brofiad o weithio mewn swydd goruchwyliol yn y mes rheoli tai, ynghyd â gwybodaeth o ddeddfwriaeth a gweithredoedd tai, a'r gallu i'w cymhwyso i'r darpariaeth gwasanaeth. Bydd gennych agwedd gadarnhaol a’r gallu i ddadansoddi problemau ac argymell datrysiadau.  Bydd gofyn i chi fod yn drefnus ac yn hawdd gwneud gyda chi, yn ogystal â bod yn hyderus ac yn broffesiynol bob amser.

Byddwch yn derbyn hyfforddiant llawn a chymorth parhaus, gyda digon o gyfleoedd i ddatblygu o fewn Cyngor Wrecsam. Mae gennym hefyd nifer o fuddiannau gweithwyr i chi fanteisio arnynt, gan gynnwys ein cynllun gweithio'n hyblyg a ffyrdd modern o weithio i gefnogi cydbwysedd gwaith a bywyd iach, a gostyngiad ar nifer o frandiau ac atyniadau poblogaidd.

Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas heb ystyried hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol nac oed. 

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.

 

 

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Sarah Evans
Telephone: 01978 315437
Email Address: sarah.evans@wrexham.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now