Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Hafan Cofrestru Sut i wneud cais Cymraeg English

Gweithwyr Cymdeithasol Sesiynol

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Grŵp Swydd Wag: Achlysurol
Categori: Gofal Cymdeithasol
Dyddiad Cau: 28/11/2021
Dyddiad Postio: 02/11/2021
Cyfeirnod: 04860

Disgrifiad

G09 - G10 £15.78 - £17.06 yr awr

Mae Cyngor Wrecsam wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau Gofal Cymdeithasol o ansawdd uchel er mwyn sicrhau’r canlyniadau gorau i oedolion, plant a phobl ifanc. Rydym eisiau sicrhau parhad gwasanaethau i’r rhai mwyaf bregus yn y gymuned ac rydym yn gweithio'n galed i ddefnyddio adnoddau yn ystod amseroedd heriol.

Rydym yn edrych am weithwyr cymdeithasol brwdfrydig a llawn cymhelliant i helpu i gefnogi i ddarparu Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol o fewn Wrecsam ar sail sesiynol. Gallwn gynnig cymorth ymsefydlu cefnogol a mynediad i gefnogaeth rheoli i chi a thîm cyfeillgar a phrofiadol o gydweithwyr.

Mae gwaith sesiynol yn ddelfrydol i weithwyr cymdeithasol sydd newydd gymhwyso neu weithwyr cymdeithasol sy'n dymuno dychwelyd i Ofal Cymdeithasol yn ystod cyfnod pan fo COVID19 yn rhoi mwy o bwysau ar wasanaethau.

Mae bob swydd yn destun gwiriad GDG a Chofrestriad Gofal Cymdeithasol Cymru

Cynigir Gwaith Sesiynol ar sail ‘pan fydd angen’ felly ni allwn warantu eich oriau, hefyd nid oes rhaid i chi gymryd y gwaith a gynigir. Nid yw hwn yn gontract dim oriau ac nid ydych wedi eich atal rhag gweithio gydag unrhyw sefydliad arall.

Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas heb ystyried hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol nac oed. 

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.


Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Mike Bell
Ffôn: 01978 298438
Cyfeiriad e-bost: mike.bell@wrexham.gov.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr