Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Hafan Cofrestru Sut i wneud cais Cymraeg English

Gweithiwr Cefnogi Teuluoedd Tîm Cefnogi Gwarchodaeth Arbennig

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Grŵp Swydd Wag: Llawn Amser Parhaol
Categori: Gofal Cymdeithasol
Dyddiad Cau: 15/10/2021
Dyddiad Postio: 15/10/2021
Cyfeirnod: 05259

Disgrifiad

G07- £24,491 - £25,991 yn flynyddol

Mae’r rhain yn swyddi newydd i weithio o fewn y Tîm Cefnogi Gwarchodaeth Arbennig newydd yn Wrecsam.

Mae’r swydd yn cynnwys cefnogi gwarcheidwaid arbennig a’r plant y maent yn gofalu amdanynt drwy gynnig cyngor a strategaethau rhianta ymarferol ac emosiynol, i gefnogi’r gwarcheidwaid arbennig i fyfyrio ar eu sgiliau a’u profiad i’w galluogi i ddatblygu strategaethau rhianta.

Ar adegau, mae’n bosibl y bydd yn rhaid cefnogi gwarcheidwaid arbennig yn ystod argyfyngau, a chefnogi plant gan ddarparu ychydig o amser i ffwrdd o amgylchedd y cartref a rhoi cyfle iddynt leisio eu barn gan wrando ar eu pryderon, dod o hyd i ffyrdd newydd i’w helpu i ymdopi, atgyweirio a datrys rhai o’u problemau.

Goruchwylio cyswllt lle bo angen ac adolygu’r cynllun cefnogi gwarchodaeth arbennig yn unol â pholisïau a gweithdrefnau.

Mae’n gyfnod cyffrous i ymuno â’r gwasanaeth newydd hwn a bydd yn gyfle da i siapio’r gwasanaeth.

Mae angen gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a chofrestriad Gofal Cymdeithasol Cymru ar gyfer y swydd hon.

 Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas heb ystyried hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol nac oed. 

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.

 

 

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Jo Spender
Ffôn: 01978 295420
Cyfeiriad e-bost: jo.spender@wrexham.gov.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr