Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Hafan Cofrestru Sut i wneud cais Cymraeg English

Rheolwr tîm cynorthwyol Tîm Cymorth i Deuluoedd

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Grŵp Swydd Wag: Llawn Amser Parhaol
Categori: Gofal Cymdeithasol
Dyddiad Cau: 31/10/2021
Dyddiad Postio: 19/10/2021
Cyfeirnod: 05423

Disgrifiad

G11 -  £37,890 - £40,876 y flwyddyn

Mae’r Tîm Cymorth i Deuluoedd yn chwilio am reolwr tîm cynorthwyol i ymuno â’r tîm rheoli.

Bydd gofyn i’r ymgeiswyr feddu ar brofiad sylweddol ym maes gwaith cymdeithasol plant, gan gynnwys profiad yn rheoli achosion amddiffyn plant cymhleth a chwblhau gwaith llys mewn trafodion cyfraith gyhoeddus.  

Bydd yr ymgeiswyr yn gallu gweithio dan bwysau i oruchwylio a mentora hyd at 5 o weithwyr cymdeithasol a fydd yn gyfrifol am amrywiaeth o lwyth achosion, gan gynnwys amddiffyn plant ac achosion gofal. Bydd yr ymgeisydd yn unigolyn gonest, dibynadwy a gofalus sy’n gallu gweithio fel rhan o dîm ac yn annibynnol.  

Bydd y rôl yn cynnwys cefnogi’r rheolwr tîm i sicrhau fod gwaith o safon uchel yn cael ei gwblhau erbyn y dyddiadau cau perfformiad a bod plant sy’n agored i’r adran yn derbyn gwasanaeth o safon uchel ac yn cael eu diogelu.   

Bydd y rôl yn cynnwys cadeirio cyfarfodydd amlasiantaeth a chefnogi gweithwyr cymdeithasol y maent yn eu goruchwylio i fynychu gwrandawiadau llys lle bo’r angen, cadeirio cyfarfodydd Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus ac ymgymryd â thrafodaethau strategaeth amlasiantaeth a chadeirio cyfarfodydd strategaeth.

Bydd y swydd yn cynnwys cyfrifoldebau rheoli dyletswyddau am hyd at 8 diwrnod y mis a fydd yn golygu monitro’r blwch e-bost dyletswyddau a darparu dirprwyaeth a chyfarwyddyd ar faterion brys a materion nad ydynt yn rhai brys mewn perthynas â diogelu plant.  

Bydd y swydd yn ymofyn i benderfyniadau a chyfarwyddyd rheoli gael eu cofnodi yn brydlon ar ffeil y plentyn.  

Bydd y swydd hon yn llawn amser ac mae’n bosibl y bydd yn rhaid gweithio y tu allan i oriau gwaith arferol ar ddyddiau dyletswydd.  

Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas heb ystyried hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol nac oed. 

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.

 

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Lynsey Halligan
Ffôn: 01978 292525
Cyfeiriad e-bost: lynsey.halligan@wrexham.gov.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr