Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Hafan Cofrestru Sut i wneud cais Cymraeg English

Gweithwyr Cefnogi - CLS x25

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Grŵp Swydd Wag: Llawn Amser Parhaol
Categori: Gofal Cymdeithasol
Dyddiad Cau: 23/10/2021
Dyddiad Postio: 04/10/2021
Cyfeirnod: 05529

Disgrifiad

Gwasanaeth Byw yn y Gymuned

Gweithwyr Cefnogi

25 o Swyddi Llawn Amser ar gael

G05 - £19,698 – £20,493 (pro-rata)

Mae cyfle cyffrous ar gael yn y Gwasanaeth Byw yn y Gymuned ar gyfer pobl sydd eisiau gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl yn ein cymuned. Rydym yn helpu unigolion sydd ag anghenion cymhleth mwy dwys gan gynnwys anableddau dysgu i gynnal eu tenantiaethau a byw’n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. Rydym yn helpu pobl i deimlo’n rhan o’u cymunedau; gwneud yn fawr o’u lles a chyflawni eu hamcanion personol.

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr deinamig, sy’n gallu cymell eu hunain a sydd ag empathi a pharch. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn gwerthfawrogi’r gwahaniaethau mewn eraill ac yn ymdrechu i ddarparu gwasanaeth sy’n rhoi’r unigolyn yn ganolog. Bydd yn gweithio’n dda fel aelod o dîm ac ar ei liwt eu hunain; ac yn gallu dilyn cynlluniau a chael gwared ar rwystrau i sicrhau fod y canlyniadau wedi eu cyflawni. Bydd pob ymgeisydd yn hyblyg o ran eu dull gwaith ac wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol.

Cysylltwch â Jane Bruce, Rheolwr Cynorthwyol, ar (01978) 298553; neu David Martin, Rheolwr Cynorthwyol, ar (01978) 298654 os hoffech chi wneud cais (neu am sgwrs anffurfiol am y swyddi). 

Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas heb ystyried hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol nac oed.

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Jane Bruce
Ffôn: 01978 298553
Cyfeiriad e-bost: Jane.Bruce@wrexham.gov.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr