Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Hafan Cofrestru Sut i wneud cais Cymraeg English

Gweithiwr Cymdeithasol Tîm Cymorth i Deuluoedd

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Grŵp Swydd Wag: Llawn Amser Parhaol
Categori: Gofal Cymdeithasol
Dyddiad Cau: 31/10/2021
Dyddiad Postio: 19/10/2021
Cyfeirnod: 05574

Disgrifiad

Cyflog G09 - £30,451 - £32,910 y flwyddyn

Mae’r Tîm Cymorth i Deuluoedd Gwasanaethau Plant Wrecsam yn chwilio am weithwyr cymdeithasol i ymuno â’r tîm i ymgymryd â gwaith cymdeithasol cysylltiedig â gweithdrefnau diogelu/gofal plant.   Byddem yn croesawu gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso ond gellid cynnig cyflog ar bwynt uwch ar y raddfa  gyflog yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad.

Mae yna gyfleoedd ar gyfer gwneud cynnydd o fewn y tîm ac ystod eang o gyfleoedd hyfforddiant a datblygu ar gael i gefnogi datblygiad gyrfa.  Mae Gwasanaethau Plant Wrecsam ar siwrnai o welliant ac mae cefnogi a datblygu staff o fewn yr awdurdod yn rhan annatod o hyn.

Mae angen gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a chofrestriad Gofal Cymdeithasol Cymru ar gyfer y swydd hon.

Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas heb ystyried hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol nac oed.

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Lynsey Halligan
Ffôn: 01978 292525
Cyfeiriad e-bost: lynsey.halligan@wrexham.gov.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr