Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Hafan Cofrestru Sut i wneud cais Cymraeg English

Rheolwr Tîm Cynorthwyol Tîm Pobl Hŷn

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Grŵp Swydd Wag: Llawn Amser Parhaol
Categori: Gofal Cymdeithasol
Dyddiad Cau: 17/11/2021
Dyddiad Postio: 12/11/2021
Cyfeirnod: 05583

Disgrifiad

Rheolwr Tîm Cynorthwyol - Tîm Pobl Hŷn

G11 £37,890 - £40,876 per annum

Rydym yn dymuno penodi gweithwyr cymdeithasol llawn cymhelliant a chymwys sydd â phrofiad a brofwyd mewn gwaith cymdeithasol Pobl Hŷn sy'n ceisio cyfleoedd i arwain a rheoli tîm bychan o Weithwyr Cymdeithasol ac Aseswyr Gofal Cymdeithasol yn ein Tîm Pobl Hŷn.  Byddwch yn un o bedwar rheolwr tîm cynorthwyol, a fydd, yn ogystal â darparu cefnogaeth oruchwyliol uniongyrchol i staff penodol, hefyd yn cyflawni swyddogaeth Rheolwr Dyletswydd yn ôl trefn rota.

Byddwch yn datblygu ymarfer a pherfformiad gweithiwr cymdeithasol o ansawdd trwy reolaeth weithredol ddyddiol a chefnogi’r Rheolwr Tîm i reoli’r llwyth gwaith ac achosion. Bydd gennych sgiliau/gwybodaeth o ran rheoli pobl yn effeithiol, gan gynnwys ymgysylltu â staff a meddu ar agwedd fyfyriol o ran goruchwylio i alluogi eraill i wella eu hymarfer, rheoli risgiau a sicrhau bod pobl hŷn yn ddiogel.

Mae'r tîm Pobl Hŷn yn rhan o nifer o brosiectau i wella gwasanaethau i’n dinasyddion, felly mae’n gyfnod gwych i ymuno â’r tîm a chyfrannu at ein datblygiad parhaus.  Mae dealltwriaeth o weithio amlddisgyblaethol a gweithio gydag unigolion, eu teuluoedd a gofalwyr di-dâl yn hanfodol.

Mae angen gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a chofrestriad Gofal Cymdeithasol Cymru ar gyfer y swydd hon.

Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas heb ystyried hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol nac oed.

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.

 

 

 

 

 

 

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Heidi Green
Ffôn: 01978 298181
Cyfeiriad e-bost: heidi.green@wrexham.gov.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr