Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Hafan Cofrestru Sut i wneud cais Cymraeg English

Cynghorydd Cyswllt Cyntaf

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Grŵp Swydd Wag: Llawn Amser Parhaol
Categori: Gofal Cymdeithasol
Dyddiad Cau: 03/01/2022
Dyddiad Postio: 14/12/2021
Cyfeirnod: 05598

Disgrifiad

G04 £18,933 – £19,312 Y flwyddyn

1 x 37  oriau'r wythnos

Lleolir y swyddi hyn o fewn y Tîm Un Pwynt Mynediad, Adran Gofal Cymdeithasol i Oedolion (sydd yn cynnwys Gweithwyr Cymdeithasol, Therapyddion Galwedigaethol, Aseswyr Gofal Cymdeithasol ac asiantaethau Trydydd Sector) ac wedi’i lleoli yn Twr Redwither, Wrecsam.  

Bydd deiliad y swydd yn darparu gwasanaeth rheng flaen sy’n cynnwys cyswllt uniongyrchol â'r cyhoedd, defnyddwyr gwasanaeth, teuluoedd, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol a sefydliadau eraill, a hynny dros y ffôn, drwy e-bost, mewn llythyrau ac wyneb yn wyneb os bydd angen.

Bydd deiliad y swydd yn casglu gwybodaeth er mwyn sicrhau atgyfeiriadau/ ymholiadau cywir a phriodol i’r tîm, yn darparu gwybodaeth a chyngor sylfaenol ac yn cofnodi’r holl wybodaeth yn gywir ar systemau priodol yr adran.

Dylai fod gennych chi dystiolaeth o’ch profiad o ddefnyddio pecynnau Microsoft, e.e. Word ac Excel, ond yn bwysicaf oll, dylech feddu ar sgiliau llafar, ysgrifenedig, rhifedd, cyfathrebu a threfnu ardderchog.

Yn gyfnewid, rydym yn cynnig swydd o fewn tîm arloesol a deinamig, sy'n darparu gwasanaeth o ansawdd uchel i drigolion y Fwrdeistref Sirol.

Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas heb ystyried hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol nac oed. 

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.

 

 

 

 

 

 

 

           

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Claire Davies
Ffôn: 01978 298074
Cyfeiriad e-bost: claire.davies@wrexham.gov.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr