Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Hafan Cofrestru Sut i wneud cais Cymraeg English

Gweithiwr Plant a Theuluoedd Dechrau’n Deg

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Grŵp Swydd Wag: Rhan Amser Dros Dro
Categori: Gofal Cymdeithasol
Dyddiad Cau: 24/10/2021
Dyddiad Postio: 13/10/2021
Cyfeirnod: 05599

Disgrifiad

GO5 £19,698 - £20,493

25 awr yr wythnos (yn gweithio 42 wythnos y flwyddyn)
Dros dro am 12 mis gyda’r posibilrwydd o estyniad

Mae Dechrau’n Deg yn fenter gan Lywodraeth Cymru sy'n cynnig cyfle go iawn i wneud gwahaniaeth i blant o dan 4 oed a'u teuluoedd sy’n byw mewn ardaloedd penodol yn Wrecsam ac sydd fwyaf angen cymorth. 

Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer Gweithiwr Plant a Theuluoedd sydd â phrofiad yn y blynyddoedd cynnar i weithio yn narpariaeth gofal plant Dechrau'n Deg Canolfan Deulu Tŷ Ni ond gall weithio yn y ddau leoliad pan fo angen. Bydd y swydd yn golygu gweithio gyda phlant gydag anghenion ychwanegol sydd angen cymorth fel y gallant gael mynediad at y ddarpariaeth grŵp. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm cyfeillgar a brwdfrydig sy'n ymroddedig ac yn ymrwymedig i ddarparu amgylchedd ysgogol ar gyfer plant dwy i dair oed.

Bydd gennych chi gymhwyster QCF Lefel 3 neu gymhwyster perthnasol arall.
Mae'r swydd hon yn amodol ar Wiriad Manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

 Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas heb ystyried hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol nac oed. 

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.

 

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Julie Williams
Ffôn: 01978 295672
Cyfeiriad e-bost: julie.williams@wrexham.gov.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr