Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Hafan Cofrestru Sut i wneud cais Cymraeg English

Gweithiwr Cymdeithasol Tîm Anabledd

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Grŵp Swydd Wag: Llawn Amser Parhaol
Categori: Gofal Cymdeithasol
Dyddiad Cau: 21/11/2021
Dyddiad Postio: 02/11/2021
Cyfeirnod: 05712

Disgrifiad

G09 £29,636 - £32,029

G10 £32,878 - £35,934

Mae gan y Tîm Anabledd Pob Oedran gyfle cyffrous i ddau weithiwr cymdeithasol ymuno â thîm arloesol a blaengar.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cyfrannu at ddull aml-asiantaeth y tîm i ddarparu gwasanaeth iechyd, gofal cymdeithasol a lles di-dor ar gyfer pobl anabl o bob oed a'u teuluoedd. Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) (2014), Deddf Plant 1989 a Deddf Galluedd Meddyliol 2005 yn darparu fframweithiau deddfwriaethol i sicrhau fod y tîm yn cydymffurfio â dyletswyddau statudol a bod unigolion yn cael eu cefnogi i gyflawni canlyniadau cadarnhaol ar bob cam o’u bywydau.

Byddwch yn gweithio gydag unigolion er mwyn eu galluogi i ganfod eu canlyniadau personol a sut y gallant gyflawni'r canlyniadau hynny.  Bydd eich gwaith yn canolbwyntio ar yr unigolyn a'i rwydweithiau cymorth, gan gynnwys teuluoedd, i hyrwyddo annibyniaeth, sicrhau bod gan yr unigolyn lais cryfach wrth wneud penderfyniadau a mwy o reolaeth yn eu bywydau.   

Gall y Tîm Anabledd Pob Oedran gynnig y cyfle i weithio o fewn maes arbenigol penodol gyda'r posibilrwydd o ddatblygu sgiliau a phrofiad ymhellach i weithio ym mhob maes o'r tîm.

 Hoffai’r tîm hefyd ddenu gweithwyr cymdeithasol llawn ysgogiad ar unrhyw lefel o brofiad i weithio gyda phlant; oedolion neu o fewn y ddau faes.

I fod yr unigolyn cywir ar gyfer y swydd hon, bydd gennych sgiliau cyfathrebu ardderchog, profiad o weithio mewn tîm, profiad o weithio gyda phlant a/neu oedolion diamddiffyn a'r gallu i ymateb yn briodol i anghenion plant ac oedolion anabl wrth gadw at ganllawiau, polisïau a safonau statudol.

Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y swydd hon, mae’n rhaid i chi fod yn Weithiwr Cymdeithasol cofrestredig.

Yn gyfnewid am hyn, rydym yn cynnig:

-        Goruchwyliaeth a chymorth ardderchog gan reolwyr

-        Cyfleoedd hyfforddi a datblygu parhaus

-        Cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, gan gynnwys gweithio’n hyblyg a rhannu swydd

-        Talebau gofal plant

-        Cynllun Beicio i’r Gwaith

-        Gostyngiadau a chynigion i staff

-        Mynediad at Undeb Credyd

Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas heb ystyried hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol nac oed. 

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.


Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Carys West
Ffôn: 01978 298511
Cyfeiriad e-bost: carys.west@wrexham.gov.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr