Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Hafan Cofrestru Sut i wneud cais Cymraeg English

Gweithiwr Cymdeithasol - Gwasanaethau Cymorth Mabwysiadu

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Grŵp Swydd Wag: Llawn Amser Dros Dro
Categori: Gofal Cymdeithasol
Dyddiad Cau: 29/11/2021
Dyddiad Postio: 15/11/2021
Cyfeirnod: 05737

Disgrifiad

G08 / G09 £27,041 - £32,910

Swydd Dros Dro o 12 mis - Absenoldeb Mamolaeth

Mae’r Gwasanaeth Mabwysiadu yn wasanaeth arloesol a llwyddiannus iawn sy’n darparu gwasanaethau o ansawdd uchel i blant y mae arnynt angen lleoliadau mabwysiadu.

Rydym yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan weithwyr cymdeithasol cofrestredig sydd â phrofiad o weithio yn y maes mabwysiadu. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am oruchwylio trefniadau cymorth mabwysiadu, gan gynnwys; cysylltu gydag awdurdodau lleol ac asiantaethau cymorth mabwysiadu eraill i sicrhau darpariaeth briodol o wasanaethau cymorth ac i sicrhau parhad gwasanaethau i deuluoedd sy’n symud ardal; gwybodaeth a chyngor i deuluoedd sy’n mabwysiadu; cynnig cyngor a chymorth arbenigol i weithwyr gofal plant cymdeithasol gan ddatblygu cynlluniau cymorth ôl mabwysiadu, a sicrhau fod y cynlluniau yn bodloni safonau ansawdd.

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am ddarparu gwaith cymdeithasol ôl mabwysiadu o ansawdd uchel yn unol â statud, rheoliadau a chanllawiau.24

Mae cymhwyster gwaith cymdeithasol a phrofiad o weithio yn y maes mabwysiadu yn hanfodol ar gyfer y swydd hon, yn ogystal â’r gallu i weithio ar draws Rhanbarth Gogledd Cymru yn unol â galw’r gwasanaeth.  

I gael unrhyw fanylion pellach ac i drafod y swydd yn anffurfiol, cysylltwch â:

Mae angen gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a chofrestriad Gofal Cymdeithasol Cymru ar gyfer y swydd hon.

Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas heb ystyried hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol nac oed.

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Stevie Thomas
Ffôn: 07585448408
Cyfeiriad e-bost: Stevieleethomas@gwynedd.llyw.cymru
Cyswllt 2
Enw'r cyswllt: Sue Colman
Ffôn: 07920766096
Cyfeiriad e-bost: Sue.Colman@wrexham.gov.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr