Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Hafan Cofrestru Sut i wneud cais Cymraeg English

Arweinydd Tîm

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Grŵp Swydd Wag: Llawn Amser Parhaol
Categori: Tai a’r Economi
Dyddiad Cau: 21/11/2021
Dyddiad Postio: 08/11/2021
Cyfeirnod: 05887

Disgrifiad

G10 - £33,872 - £36,922

Ydych chi’n frwdfrydig am arwain tîm, gydag ymrwymiad i ddarparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid?  Ydych chi’n flaengar, yn arloesol ac yn meddu ar agwedd gadarnhaol?  Oes gennych chi brofiad o weithio yn y mes rheoli tai? Oes?  Os felly, mae arnom ni eich angen chi!

Ymunwch â’n tîm Tenantiaeth Tai yng Nghyngor Wrecsam, a byddwch yn ymuno â thîm sy’n rhoi’r tenant wrth galon popeth a wnawn.  Mae rôl Arweinydd Tîm - Ystadau yn swydd amrywiol ac yn gyffrous o fewn yr Adran Dai, lle byddwch yn gyfrifol am reoli ac arwain tîm o swyddogion i ddarparu gwasanaeth tai effeithiol, sy'n canolbwyntio ar y cwsmer i'n tenantiaid. Byddwch yn gyfrifol am holl swyddogaethau rheoli dyddiol swyddfa ystadau a byddwch yn cefnogi’r uwch dîm rheoli wrth fodloni targedau perfformiad allweddol.

Bydd angen i chi fod yn greadigol ac yn arloesol wrth i dai cymdeithasol newid, a gweithio mewn partneriaeth gydag asiantaethau a gwasanaethau eraill i greu amgylchedd cynaliadwy i denantiaid a chymunedau.  Bydd gennych brofiad o weithio mewn swydd goruchwyliol yn y mes rheoli tai, ynghyd â gwybodaeth o ddeddfwriaeth a gweithredoedd tai, a'r gallu i'w cymhwyso i'r darpariaeth gwasanaeth. Bydd gennych agwedd gadarnhaol a’r gallu i ddadansoddi problemau ac argymell datrysiadau.  Bydd gofyn i chi fod yn drefnus ac yn hawdd gwneud gyda chi, yn ogystal â bod yn hyderus ac yn broffesiynol bob amser.

Byddwch yn derbyn hyfforddiant llawn a chymorth parhaus, gyda digon o gyfleoedd i ddatblygu o fewn Cyngor Wrecsam. Mae gennym hefyd nifer o fuddiannau gweithwyr i chi fanteisio arnynt, gan gynnwys ein cynllun gweithio'n hyblyg a ffyrdd modern o weithio i gefnogi cydbwysedd gwaith a bywyd iach, a gostyngiad ar nifer o frandiau ac atyniadau poblogaidd.

Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas heb ystyried hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol nac oed. 

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.

 

 

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Sarah Evans
Ffôn: 01978 315437
Cyfeiriad e-bost: sarah.evans@wrexham.gov.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr