Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Hafan Cofrestru Sut i wneud cais Cymraeg English

Gweithiwr Cymdeithasol Profiadol - Tîm Asesu ac Ymyrryd

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Grŵp Swydd Wag: Llawn Amser Parhaol
Categori: Gofal Cymdeithasol
Dyddiad Cau: 03/03/2024
Dyddiad Postio: 19/02/2024
Cyfeirnod: 06918

Disgrifiad

Gweithiwr Cymdeithasol Profiadol - Tîm Asesu ac Ymyrryd 

G10 £39,186 - £42,403 y flwyddyn

Ydych chi’n Weithiwr Cymdeithasol profiadol sydd yn chwilio am her newydd i wella bywydau pobl - os ydi hyn yn apelio i chi, yna does dim rhaid edrych ymhellach!

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam gyfle cyffrous o fewn ein tîm Asesu ac Ymyrryd fel gweithiwr cymdeithasol profiadol.

Rydym ni’n chwilio am unigolyn sydd yn ymrwymedig i ganlyniadau plant a phobl ifanc, sydd yn wrth-wahaniaethol ac yn wrthormesol ac a fydd y eirioli dros blant a phobl ifanc. Bydd angen i chi fod yn llawn cymhelliant a bydd gennych sgiliau asesu da. Os ydi hyn yn apelio i chi, yna fe garem glywed gennych chi.

Mae Wrecsam yn lle gwerth chweil i weithio, mae gennym oriau amrywiol ar gael, ac mae’r cyfan yn cael ei gynnig ar gontractau parhaol.  Yn gyfnewid, byddwch yn derbyn cyflog cystadleuo sef £39,186 - £42,403 y flwyddynpensiwn awdurdod lleol deniadol, hyfforddiant a datblygiad gyrfaol, a chymelldaliad recriwtio a chadw staff o £5,992.

Pam ymuno â’r Tîm Asesu ac Ymyrryd fel Gweithiwr Cymdeithasol i Blant?

Tîm Gwaith Cymdeithasol yw’r Tîm Asesu ac Ymyrryd sydd yn cynnal asesiadau cynhwysfawr gyda theuluoedd allai fod yn wynebu anawsterau.  Mae’r tîm hefyd yn cwblhau ymholiadau amddiffyn plant cychwynnol sydd yn cyrraedd yr adran ac yn asesu’r teulu.  Trwy gydol eu gwaith, mae’r Tîm Asesu ac Ymyrryd wedi ymrwymo i hyrwyddo canlyniadau cadarnhaol i bobl a’r teuluoedd maent yn gweithio gyda nhw. Rydym yn gweithio’n galed i gadw teuluoedd gyda’i gilydd ond yn cymryd camau pan fo angen i sicrhau diogelwch tymor canolig a hirdymor plant.   

Rydym yn cynnal ciniawau a digwyddiadau dathlu aelodau’r tîm yn rheolaidd, o benblwyddi i seibiant mamolaeth a dyrchafiadau staff.   Rydym yn rhagweithiol yn yr adran gan greu ymdeimlad o gymuned ac rydym ni’n cynnal digwyddiadau codi arian yn rheolaidd i helpu achosion lleol ac arbennig. Rydym ni’n gwerthfawrogi aelodau ein tîm a’u gwaith caled tuag at gontinwwm datblygu a chynnydd y tîm. Rydym yn cynnal cyfarfodydd tîm, goruchwyliaeth a thrafodaethau anffurfiol pwysig iawn yn rheolaidd. Mae’r rhain yn galluogi staff i ymlacio a chefnogi ei gilydd yn emosiynol drwy siarad am unrhyw achosion anodd y maent yn dod ar eu traws. 

Rydym yn cydnabod bod iechyd, diogelwch a lles o ansawdd dda yn rhan annatod o gydbwysedd bywyd-gwaith iach ac rydym yn falch o greu amgylchedd cadarnhaol lle gall Gweithwyr Cymdeithasol gyflawni canlyniadau ystyriol ac sy’n cael effaith.

Buddion ychwanegol y byddwch yn eu derbyn fel Gweithiwr Cymdeithasol Plant

·         Hyd at 32 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn

·         Mynediad at becyn ad-leoli hyd at £5,000

·         Opsiynau gweithio’n hyblyg a’n hymrwymiad i gefnogi iechyd a lles.

·         Rhaglen ymgynefino fanwl

·         Rhaglen Cymorth i Weithwyr

Mae’r rôl hwn yn cefnogi gweithio’n hybrid, cydbwysedd rhwng gweithio gartref a gweithio mewn swyddfa.

Mae’r swydd Gweithiwr Cymdeithasol profiadol yn y Tîm Asesu ac Ymyrryd yn derbyn cymelldaliad recriwtio o £2,996 fel croeso i’r Cyngor. 

Mewn amodau penodol efallai y bydd cymelldaliad cadw staff ychwanegol o £2,996 yn berthnasol ar ôl blwyddyn yn eich swydd os ydych yn parhau yn y gwasanaeth mewn rôl / tîm cymwys.  

Bydd y cymelldaliad hwn yn pro rata i weithwyr rhan amser ac mae’n destun gostyngiadau arferol gweithwyr e.e. pensiwn, Yswiriant Gwladol a Threth ac mae amodau a thelerau eraill yn berthnasol.   Gweler y nodyn Canllawiau Taliadau Recriwtio a Chadw Staff i gael rhagor o fanylion.  

Gweler ein buddion i weithwyr sydd ar gael tra’n gweithio i’r Cyngor os yw eich cais yn llwyddiannus (Gweithio i ni | Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam)

Mae angen gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a chofrestriad Gofal Cymdeithasol Cymru ar gyfer y swydd hon. 

Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas heb ystyried hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol nac oed.

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Sarah Gray
Ffôn: 01978 292506
Cyfeiriad e-bost: SarahJ.Gray@wrexham.gov.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr