Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Hafan Cofrestru Sut i wneud cais Cymraeg English

Gweithiwr Cymdeithasol Profiadol – Tîm Plant Sy'n Derbyn Gofal

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Grŵp Swydd Wag: Llawn Amser Parhaol
Categori: Gofal Cymdeithasol
Dyddiad Cau: 28/04/2024
Dyddiad Postio: 15/04/2024
Cyfeirnod: 06919

Disgrifiad

Gweithiwr Cymdeithasol Profiadol – Tîm Plant Sy'n Derbyn Gofal

G10 £39,186 - £42,403 y flwyddyn

Ydych chi’n Weithiwr Cymdeithasol profiadol sydd yn chwilio am her newydd i wella bywydau pobl - os ydi hyn yn apelio i chi, yna does dim rhaid edrych ymhellach!

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam gyfle cyffrous o fewn ein tîm Plant Sy’n Derbyn Gofal fel gweithiwr cymdeithasol profiadol.

Rydym ni’n chwilio am unigolyn sydd yn ymrwymedig i ganlyniadau plant sy’n derbyn gofal, sydd yn wrth-wahaniaethol ac yn wrthormesol ac a fydd y eirioli dros blant a phobl ifanc. Bydd angen i chi fod yn llawn cymhelliant a bydd gennych sgiliau asesu da. Os ydi hyn yn apelio i chi, yna fe garem glywed gennych chi.

Mae Wrecsam yn lle gwerth chweil i weithio, mae gennym oriau amrywiol ar gael, ac mae’r cyfan yn cael ei gynnig ar gontractau parhaol.  Yn gyfnewid, byddwch yn derbyn cyflog cystadleuol of £39,186 - £42,403 y flwyddyn, pensiwn awdurdod lleol deniadol, hyfforddiant a datblygiad gyrfaol, a chymelldaliad recriwtio a chadw staff o £5,992.

Pam ymuno â Thîm Plant Sy’n Derbyn Gofal fel Gweithiwr Cymdeithasol Plant?

Mae’r Tîm Plant sy’n Derbyn Gofal yn cynnwys cymysgedd o weithwyr cymdeithasol profiadol a rhai sydd newydd gymhwyso a phedwar Gweithiwr Cefnogi Teuluoedd, sydd yn cefnogi ei gilydd.  Mae cefnogaeth a mentora ychwanegol yn cael ei ddarparu gan Reolwr Tîm a dau Reolwr Tîm Cynorthwyol.  Rhagorol yw’r unig air i ddisgrifio’r  swyddfa olau a helaeth sydd yn hwyluso gwaith tîm effeithiol. Yr awyrgylch rhwng bob tîm yw parch gan gefnogi ei gilydd gyda’r weledigaeth a rennir i wella canlyniadau i’r plant yn Wrecsam maent yn eu cefnogi. 

Rydym ni’n adran gymharol fach ac mae’r staff i gyd wedi’u lleoli ar un llawr yn yr adeilad, ac mae hyn yn ei gwneud hi’n llawer haws i ffurfio perthnasoedd proffesiynol.  Rydym ni’n ffodus iawn fod gennym ni brosiect Gweithredu dros Blant yn Wrecsam, sydd yn darparu gwasanaethau therapiwtig i blant a phobl ifanc yn ogystal â gwasanaeth ymgynghori i weithwyr cymdeithasol. 

Rydym yn cynnal cyfarfodydd tîm, goruchwyliaeth a thrafodaethau anffurfiol pwysig iawn yn rheolaidd. Mae’r rhain yn galluogi staff i ymlacio a chefnogi ei gilydd yn emosiynol drwy siarad am unrhyw achosion anodd y maent yn dod ar eu traws.

Rydym yn cydnabod bod iechyd, diogelwch a lles o ansawdd dda yn rhan annatod o gydbwysedd bywyd-gwaith iach ac rydym yn falch o greu amgylchedd cadarnhaol lle gall Gweithwyr Cymdeithasol gyflawni canlyniadau ystyriol ac sy’n cael effaith.

Buddion ychwanegol y byddwch yn eu derbyn fel Gweithiwr Cymdeithasol Plant

  • Hyd at 32 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn
  • Mynediad at becyn ad-leoli hyd at £5,000
  • Opsiynau gweithio’n hyblyg a’n hymrwymiad i gefnogi iechyd a lles.
  • Rhaglen ymgynefino fanwl
  • Rhaglen Cymorth i Weithwyr

Mae’r rôl hwn yn cefnogi gweithio’n hybrid, cydbwysedd rhwng gweithio gartref a gweithio mewn swyddfa.

Mae’r swydd Gweithiwr Cymdeithasol profiadol yn y Tîm Plant Sy’n Derbyn Gofal yn derbyn cymelldaliad recriwtio o £2,996 fel croeso i’r Cyngor.

Mewn amodau penodol efallai y bydd cymelldaliad cadw staff ychwanegol o £2,996 yn berthnasol ar ôl blwyddyn yn eich swydd os ydych yn parhau yn y gwasanaeth mewn rôl / tîm cymwys. 

Bydd y cymelldaliad hwn yn pro rata i weithwyr rhan amser ac mae’n destun gostyngiadau arferol gweithwyr e.e. pensiwn, Yswiriant Gwladol a Threth ac mae amodau a thelerau eraill yn berthnasol.   Gweler y nodyn Canllawiau Taliadau Recriwtio a Chadw Staff i gael rhagor o fanylion. 

Gweler ein buddion i weithwyr sydd ar gael tra’n gweithio i’r Cyngor os yw eich cais yn llwyddiannus (Gweithio i ni | Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam)

Mae angen gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a chofrestriad Gofal Cymdeithasol Cymru ar gyfer y swydd hon.

Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas heb ystyried hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol nac oed.

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.

 

 


Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Deborah Brandley
Ffôn: 01978 295346
Cyfeiriad e-bost: Deborah.Brandley@wrexham.gov.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr